Welsh Food and Drink Apprenticeship Reviews

Feb 2, 2022 | Apprenticeships, NSAFD News, Wales

On behalf of Welsh Government, the National Skills Academy for Food and Drink is contracted to undertake a four-week public consultation on the review of Food and Drink Apprenticeship Pathways for Wales.

We would be interested to hear from apprentices, employers, training providers, awarding bodies, assessors and other stakeholders in Wales to ensure the Pathways are fit for purpose.

Each consultation includes a number of questions.  These questions are not exhaustive and we would welcome your comments on any related issue.  Please provide reasons alongside your answers where possible.

Each consultation should take about 20-30 minutes to complete. The consultations will be open until Friday February 19th 2021.

The links to the consultations can be accessed by following the links below:

Meat & Poultry

Fresh Produce

Baker

Fish & Shellfish

Dairy

Adolygiad o Brentisiaethau Bwyd a Diod yng Nghymru

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod wedi’i gontractio i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos ar yr adolygiad o Lwybrau Prentisiaeth  Bwyd a Diod yng Nghymru.

Byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i sicrhau bod y Llwybrau’n addas i’r diben.

Mae pob ymgynghoriad yn cynnwys nifer o gwestiynau. Nid yw’n rhestr lawn a byddem yn croesawu eich sylwadau ar unrhyw fater cysylltiedig. Nodwch resymau gyda’ch atebion lle bo hynny’n bosibl.

Dylai pob ymgynghoriad gymryd tua 20-30 munud i’w gwblhau. Bydd yr ymgynghoriadau ar agor tan ddydd Gwener 19 Chwefror 2021.

Mae’r ymgynghoriadau ar gael drwy glicio ar y dolenni isod:

Cig a Dofednod

Cynnyrch Ffres

Pobi

Pysgod a Physgod Cregyn

Llaeth