Welsh Industry Ambassadors Reach Out To Students

Tuesday, November 22, 2016 - 12:33

A team of eleven young people have been appointed to act as ambassadors to inspire a new generation of young people to work in the food and drink industry.

The project, being run by The National Skills Academy for Food & Drink (NSAFD) is part of the ‘Tasty Careers Wales’ initiative, designed to promote Wales’ food and drink sector as a an attractive place to work.

Craig Walkley (26), Mark Imms (41), Karl Llewelyn (33), Steven Williams (33), Matthew Griffiths (21), Gerallt Morris (33), Ieuan Evans (23), Lucy Hughes (30), Gewn Jones (24), Laura Davies (27) and Charlotte Cook (20) were nominated by their employers  - Cardiff based Allied Bakeries and Bruton’s the Baker, training providers Food Centre Wales & Cardiff Metropolitan University, as well as Food Utopia, Joe’s Ice Cream Limited, Volac International and Welsh Whisky - to undergo ambassador training with NSAFD to help promote the food and drink industry.

After undergoing comprehensive training, the young ambassadors will now visit schools in Wales to speak with students about the career opportunities available in the food and drink sector. Employed in a variety of roles, from Operations to Engineering, the five young ambassadors will be able to give an overview of the sector and explain the routes they took to secure their own careers.

Food and drink manufacturing is one of the largest Welsh manufacturing sectors, worth £4.3billion. The sector employs 22,000 people, has a growth target of £7billion by 2020, and exports have increased by 82% in the last five years.

The Welsh food and drink manufacturing industry already employs more people than most other sectors, with 4,000 more new jobs predicted to be generated by 2020.  However, the sector is facing the threat of a generational time-bomb as many people in senior roles are due to retire in the next five years. In order to plug the gap, the industry is under pressure to urgently recruit new talent.

The ambassador scheme is part of Tasty Careers Wales, an initiative launched earlier this year, which brings together industry career information and live industry vacancies to make them instantly accessible to young people and to help secure the next generation of food and drink manufacturing talent.  The scheme is supported by a website – www.tastycareerswales.org.uk – which features straight-talking descriptions of typical job roles across nine different categories, including production operations, buying, engineering, bakery and marketing, as well as career progression routes and case-studies of featured ambassadors.

Schools who wish to book an ambassador to speak to their students should contact Lydia Edwards on l.edwards@nsafd.co.uk.

Justine Fosh, Chief Executive of NSAFD, said: “We believe peer-to-peer education is the key to promoting the food and drink industry as an attractive place to work. There are some very exciting opportunities available, with clear paths for progression and attractive salaries and benefits.  It’s vital that we attract the next generation of talent to our sector to safeguard its future.”

 

 

Llysgenhadon Diwydiant Cymreig yn Rhannu Profiadau gyda Myfyrwyr

 

Mae tîm o bump o bobl ifanc wedi’u penodi i weithredu fel llysgenhadon i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i weithio yn y diwydiant bwyd a diod.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei redeg gan Academi Sgiliau Genedlaethol Bwyd a Diod (NSAFD), yn rhan o fenter ‘Gyrfaoedd Blasus Cymru’, a luniwyd i hyrwyddo sector bwyd a diod Cymru fel man deniadol i weithio.

Craig Walkley (26), Mark Imms (41), Karl Llewelyn (33), Steven Williams (33), Matthew Griffiths (21), Gerallt Morris (33), Ieuan Evans (23), Lucy Hughes (30), Gewn Jones (24), Laura Davies (27), Charlotte Cook (20) eu henwebu gan eu cyflogwyr - Allied Bakeries, Bruton’s the Baker, Canolfan Bwyd Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Food Utopia, Joe’s Ice Cream Limited, Volac International, Welsh Whisky - i ymgymryd â hyfforddiant llysgenhadon gydag NSAFD i helpu hyrwyddo’r diwydiant bwyd a diod.

Wedi iddynt ymgymryd â hyfforddiant cynhwysfawr, bydd y llysgenhadon ifanc nawr yn ymweld ag ysgolion yng Nghymru i siarad gyda myfyrwyr ynglŷn â’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y sector bwyd a diod. Bydd y pum llysgennad, sydd wedi’u cyflogi mewn amrywiaeth o swyddi, o Weithredu i Beirianneg, yn gallu rhoi trosolwg o’r sector ac egluro’r llwybrau a gymerwyd ganddynt i ddiogelu eu gyrfaoedd eu hunain.

Gweithgynhyrchu bwyd a diod yw un o’r sectorau gweithgynhyrchu mwyaf yng Nghymru, ac mae’n werth £4.3 biliwn. Mae’r sector yn cyflogi 22,000 o bobl, gyda tharged twf o £7biliwn erbyn 2020, ac fe welwyd cynnydd o 82% mewn allforion dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae’r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod Cymreig eisoes yn cyflogi mwy o bobl na mwyafrif y sectorau eraill, gyda rhagolygon o greu 4,000 o swyddi newydd ychwanegol erbyn 2020. Fodd bynnag, mae’r sector yn wynebu bygythiad cenedliadol wrth i nifer o bobl mewn swyddi uwch baratoi i ymddeol o fewn y pum mlynedd nesaf. Er mwyn llenwi’r bwlch, mae’r diwydiant dan straen i recriwtio doniau newydd cyn gynted â phosib.

Mae’r cynllun llysgenhadon yn rhan o ymgyrch Gyrfaoedd Blasus Cymru, menter a lansiwyd ym mis Ionawr, sy’n dod â gwybodaeth am yrfaoedd  a swyddi gwag presennol yn y diwydiant ynghyd i’w gwneud yn hygyrch i bobl ifanc ac i helpu i ddiogelu dawn y genhedlaeth nesaf ym maes gweithgynhyrchu bwyd a diod. Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan wefan - www.tastycareerswales.org.uk - sy’n cynnwys disgrifiadau o swyddi nodweddiadol ar draws naw categori gwahanol gan gynnwys gweithrediadau cynhyrchu, prynu, peirianneg, pobi a marchnata, yn ogystal â llwybrau datblygu gyrfa ac astudiaethau achos yn ymwneud â llysgenhadon.

Dylai ysgolion sy’n dymuno trefnu llysgennad i siarad â’u myfyrwyr gysylltu â Lydia Edward dros e-bost l.edwards@nsafd.co.uk .

Dywedodd Justine Fosh, Prif Weithredwr NSAFD: “Credwn fod addysg o gymheiriaid i gymheiriaid yn allweddol ar gyfer hyrwyddo’r diwydiant bwyd a diod fell lle deniadol i weithio. Mae nifer o gyfleoedd cyffrous ar gael, gyda llwybrau clir ar gyfer datblygiad, gyda chyflogau a manteision deniadol. Mae’n hanfodol ein bod yn denu’r genhedlaeth nesaf i’n sector er mwyn diogelu ei ddyfodol.”

Recent Posts