Invest in Skills : Invest in Growth

Tuesday, October 03, 2017 - 08:55

When: Thursday 26th October 2017, starting at 8:30am

Where: The Exchange Hotel (Formerly The Coal Exchange), Cardiff Bay, CF10 5FQ
"Meet the Skills Provider" - 4:30pm - 6:30pm

With Brexit looming large, the food and drink industry is facing more challenges than ever in securing a future pipeline of skills and labour. An ageing workforce, difficulty in attracting and retaining talent, a lack of skilled workers coming through further and higher education, and uncertainty over the future position of EU nationals is creating a perfect storm for the industry.

We urgently need to understand the future skills requirements and work closely with academia and training providers to define and deliver those skills. This conference will look at what skills the food and drink sector needs now and in the future in order to improve productivity and competitiveness. Participants will join the debate, highlighting what support they need to attract talented people and build a skilled and resilient workforce to cope with tomorrow’s challenges. In addition, participants will have the opportunity to discuss their skills needs with training providers.

Confirmed speakers and panellists include:

 • Cardiff Business School
 • Coleg Sir Gar
 • Cambrian Training
 • National Centre of Excellence for Food
 • Engineering, Sheffield Hallam University
 • Lantra Wales
 • National Skills Academy, Food & Drink
 • SA Partners
 • EEF
 • Agri-Food Training Partnership,
 • Reading University
 • Food Innovation Wales
 • Allied Bakery
 • Tiny Rebel
 • Careers Wales
 • Food & Drink Wales Industry Board
 • Puffin Produce
 • Tasty Careers Ambassador

Why attend?

 • Have your say in developing a food and drink skills strategy for Wales
 • Find out about funding sources for skills development
 • Hear how the industry is tackling skills/labour shortages
 •  Learn from other sectors facing similar challenges
 • Pre-bookable “Meet the Skills Provider” appointments to help you build a more resilient workforce and business.

To reserve a place, please register here: https://invest-in-skills.eventbrite.co.uk/

 

 

Buddsoddi mewn Sgiliau : Buddsoddi mewn Twf
Pryd: Dydd Iau 26 Hydref, 2017, trwy'r dydd
Ble: Gwesty’r Gyfnewidfa (Y Gyfnewidfa Glo gynt), Bae Caerdydd, CF10 5FQ
"Cwrdd â’r Darparwr Sgiliau" - 4:30yp - 6:30yp

Gyda Brexit yn hawlio sylw pawb, mae’r diwydiant bwyd a diod yn wynebu mwy o heriau nag erioed o ran diogelu sgiliau a llafur ar gyfer y dyfodol. Mae gweithlu sy’n heneiddio, anhawster o ran denu a chadw talent, diffyg gweithwyr dawnus sy’n dod trwy addysg uwch, ynghyd ag ansicrwydd dros safle pobl o’r UE yn y dyfodol yn creu penbleth barhaus i’r diwydiant. Rydym angen deall ar frys anghenion sgiliau'r dyfodol, ac yna gweithio'n agos gyda academia a darparwyr
hyfforddiant i ddiffinio a darparu'r sgiliau hynny Bydd y gynhadledd hon yn edrych ar ba sgiliau mae’r diwydiant bwyd a diod angen nawr ac yn y dyfodol er mwyn datblygu cynhyrchiant a cystadleurwydd. Bydd mynychwyr yn cael ymuno â'r
ddadl, amlygu'r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i ddenu pobl dalentog a datblygu gweithlu gwydn i ymdopi â heriau'r dyfodol. Yn ogystal, bydd mynychwyr yn cael cyfle i drafod eu hanghenion sgiliau gyda darparwyr sgiliau.

Siaradwyr a phanelwyr wedi eu cadarnhau hyd yn hyn:

 • Ysgol Fusnes Caerdydd
 • Coleg Sir Gar
 • Cwmni Hyfforddiant Cambrian
 • National Centre of Excellence for Food
 • Engineering, Sheffield Hallam University
 • Lantra Cymru
 • National Skills Academy, Food & Drink
 • SA Partners
 • EEF
 • Agri-Food Training Partnership,
 • Reading University
 • Arloesi Bwyd Cymru
 • Allied Bakery
 • Tiny Rebel
 • Gyrfa Cymru
 • Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod mru
 • Puffin Produce
 • Llysgennad Gyrfaoedd Blasus

Pam mynychu?

 • Cyfle i leisio’ch barn ynghylch datblygu strategaeth sgiliau bwyd a diod i Gymru
 • Cyfle i glywed am ffynonellau ariannu ar gyfer datblygu sgiliau
 • Cyfle i glywed sut mae’r diwydiant yn mynd i’r afael â diffyg sgiliau / llafur
 • Cyfle i ddysgu oddi wrth sectorau arall sy’n wynebu heriau tebyg
 • Cyfle i drefnu apwyntiadau “Cwrdd â’r Darparwr Sgiliau” er mwyn eich helpu chi i ddatblygu gweithlu a busness mwy gwydn.

I gadw lle, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda: https://buddsoddimewnsgiliau.eventbrite.co.uk/

Recent Posts