Adolygiad Prentisiaeth Cymru Sgiliau'r Diwydiant Bwyd

Tuesday, August 04, 2020 - 14:22

Mae’r Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru i sicrhau bod gan y diwydiant brentisiaethau addas i fodloni eu gofynion.

NODER FOD YR YMGYNGHORIAD WEDI’I YMESTYN TAN 30AIN Medi O GANLYNIAD I’R SEFYLLFA BRESENNOL GYDA COVID-19. 

Mae gofynion Llywodraeth Cymru a’r gofynion ar gyfer ail-ddatblygu prentisiaethau yng Nghymru, ynghyd ag adborth yn dilyn ymgynghori gyda chyflogwyr, yn awgrymu bod angen i’r Prentisiaethau presennol fod yn fwy technegol ac alinio’n well gyda swyddi cydnabyddedig.

Trwy’r ymgynghoriadai hyn, byddem yn croesawu adborth ar y newidiadau arfaethedig i strwythurau’r cymwysterau Sgiliau’r Diwydiant Bwyd ar Lefel 2 a 3 - mae’r cymwysterau hyn yn sylfaen i brentisiaethau yng Nghymru. Bydd hyn o ddiddordeb penodol i randdeiliaid gan gynnwys darpar brentisiaid, cyrff dyfarnu, aseswyr, darparwyr a chyflogwyr.

Mae’r holiadur ymgynghori yn cynnwys nifer o gwestiynau. Nid yw’r rhain yn gynhwysfawr, a byddem hefyd yn croesawu eich sylwadau ynglŷn ag unrhyw fater arall cysylltiedig. Rhowch resymau gyda’ch atebion lle bo hynny’n bosibl.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 30 AIN MEDI.

Y cynnig ar gyfer adolygu’r brentisiaeth Sgiliau’r Diwydiant Bwyd Lefel 2 yw ei fod yn cael ei rannu’n brentisiaeth ar gyfer gweithrediadau prosesu a phrentisiaeth ar gyfer gwerthu/gweini bwyd, gyda grwpiau unedau mwy clir, sydd hefyd yn cynnwys elfennau o Ragoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd, a fyddai’n dirwyn i ben ar ffurf prentisiaeth L2.

I ymateb i’r ymgynghoriad, cliciwch ar y ddolen isod:

https://reviewframe.com/collab/view/id/57

Y cynnig ar gyfer adolygu’r brentisiaeth Sgiliau’r Diwydiant Bwyd L3 yw datblygu cymhwyster mwy technegol gyda grwpiau unedau mwy clir, sydd hefyd yn cynnwys elfennau o Ragoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd a fyddai’n dirwyn i ben ar ffurf prentisiaeth L3.

I ymateb i’r ymgynghoriad, cliciwch ar y ddolen isod:

https://reviewframe.com/collab/view/id/58

 

The NSAFD are working with the food and drink industry in Wales in order to ensure the industry has the right apprenticeships to meet their needs.

PLEASE NOTE THIS CONSULTATION HAS BEEN EXTENDED UNTIL 30th SEPTEMBER DUE TO CURRENT COVID-19 CIRCUMSTANCES. 

Welsh Government requirements for the redevelopment of apprenticeships in Wales, and employer consultation feedback, suggests the current Apprenticeships need to be more technical and aligned to recognised job roles.

Through these consultations, we would welcome feedback on the proposed changes to the structures of the L2 and L3 Food Industry Skills qualifications – these qualifications underpin apprenticeships in Wales.  It will be of particular interest to stakeholders including prospective apprentices, awarding bodies, assessors, providers and employers.

The consultation questionnaire includes a number of questions.  These questions are not exhaustive and we would also welcome your comments on any related issue.  Please provide reasons alongside your answers where possible.

The consultation period will run to 30th SEPTEMBER 2020.

The proposal for the review of the L2 Food Industry Skills apprenticeship is that it is split into an apprenticeship for process operations and an apprenticeship for food sales/service, with clearer unit groups, and also incorporates elements of Food Manufacturing Excellence, which would be discontinued as a L2 apprenticeship.

To access this consultation, please click on the following link:

https://reviewframe.com/collab/view/id/57

The proposal for the review of the L3 Food Industry Skills apprenticeship is that a more technical qualification is developed with clearer unit groups, which also incorporates elements of Food Manufacturing Excellence, which would be discontinued as a L3 apprenticeship.

To access this consultation, please click on the following link:

https://reviewframe.com/collab/view/id/58